You are here

Home

Voorwaarden gebruik

TuneKey® app voorwaarden gebruik Juni 2015

In deze overeenkomst vindt u de voorwaarden voor gebruik van de app en/of daaraan gerelateerde website van TuneKey® (hierna tezamen te noemen de “app”). Deze worden door TuneKey ter beschikking gesteld mede via door derden geëxploiteerde verkoopplatformen zoals de App Store van Apple Inc. of Google Play van Google Inc. (hierna genoemd “verkoopplatform”) die gericht zijn op de desbetreffende plaatselijke markt (“gebied”).

Gebruik van het verkoopplatform valt niet onder deze overeenkomst maar onder de desbetreffende gebruiksvoorwaarden en richtlijnen van de exploitanten van het desbetreffende verkoopplatform.

Door in gebruikneming van de app accepteert u deze overeenkomst met voorwaarden.

1. Intellectuele eigendomsrechtenrechten

De app en de inhoud daarvan is beschermd op grond van intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooirechten van TuneKey en het gebruik van de app is beperkt tot de in deze overeenkomst beschreven licentie.

2. Verlening van een beperkte licentie

TuneKey verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie tot installatie en gebruik van de app, en de inhoud daarvan, binnen het gebied en gedurende de in artikel 4 vermelde contractperiode, op het in de desbetreffende gebruiksvoorwaarden van het verkoopplatform vermelde aantal apparaten, uitsluitend voor persoonlijk, niet-zakelijk gebruik. U mag de app niet gebruiken voor andere dan de in deze overeenkomst vermelde doeleinden. In het bijzonder is het u niet toegestaan:

  • De app (of inhoud daarvan) aan derden over te dragen, door te geven, te distribueren, te verkopen, te verhuren, uit te lenen of in sublicentie te geven, of deze te publiceren, te distribueren of in het openbaar te vertonen, dit betekent onder andere dat u uw toestel of login gegevens niet aan een ander mag uitlenen of ter beschikking stellen;
  • De app op meer apparaten te installeren dan vermeld in de desbetreffende gebruiksvoorwaarden van de exploitant van het verkoopplatform;
  • De app op twee of meer apparaten tegelijk te gebruiken bij verkrijging via een verkoopplatform, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de gebruiksvoorwaarden van de exploitant van het verkoopplatform;
  • De app geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te decompileren, te disassembleren, aan reverse engineering te onderwerpen, te vertalen, aan te passen of te veranderen, de broncode van de app te achterhalen of afgeleide werken van de app te vervaardigen.

3. Technische randvoorwaarden

U bent verantwoordelijk voor uw toegang tot het verkoopplatform, de benodigde internetaansluitingen en de beschikking over een apparaat met de benodigde versie van het besturingssysteem. Een internetaansluiting is noodzakelijk om de app te kunnen downloaden en/of te kunnen gebruiken als deze eenmaal gedownload is. Indien u de app downloadt en gebruikt, bent u verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten en voor alle vergoedingen voor de internet en mobiele aansluitingen en voor alle kosten van benodigde installaties en andere benodigde apparatuur.

4. Looptijd en beëindiging

4.1.  Deze overeenkomst heeft een looptijd van tenminste een jaar vanaf ingang en/of zo lang u de app gebruikt en de overeenkomst niet beëindigd is. In geval van een pilot of beta-app wordt deze overeenkomst aangegaan voor de duur van de pilot of dat de beta-versie van de app beschikbaar is. Alle op grond van deze overeenkomst verleende licenties voor de app eindigen op het moment van beëindiging van deze overeenkomst en dan kunt u de app niet langer gebruiken.

4.2.  TuneKey mag deze overeenkomst na een jaar na ingang beëindigen en te allen tijde tussentijds beëindigen in geval van een geldige reden waaronder een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst door u, zoals een schending van u van het bepaalde van artikel 2, en in het geval van technische of bedrijfseconomische redenen van TuneKey.

5. Aansprakelijkheid van TuneKey

5.1.  Aansprakelijkheid van TuneKey is uitgesloten en mocht TuneKey aansprakelijk zijn dan is die beperkt tot de vergoeding die u heeft betaald voor de app en maximaal tot € 1,- (één Euro). TuneKey is in geen geval aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade. Eén en ander voor zover in overeenstemming met dwingende wettelijke bepalingen.

5.2.  De app wordt aangeboden zonder garantie. TuneKey garandeert onder ander niet een foutloze werking van de app, continue beschikbaarheid van de app, behoud van gegevens, juistheid of volledigheid van de inhoud van de app, afwezigheid van virussen en/of geen verlies van gegevens of geen diefstal van gegevens.

5.3.  TuneKey is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor foutloze doorgifte van de app door het betreffende verkoopplatform. Daarnaast is TuneKey niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die liggen in de risicosfeer van de exploitant van het verkoopplatform, een derde of uzelf. In het bijzonder is TuneKey niet aansprakelijk voor incompatibiliteit in geval van verandering van het besturingssysteem van het compatibele apparaat, voor de beschikbaarheid van de app of van individuele functionaliteiten van de app in geval van wijziging door de exploitant van het verkoopplatform van diens contract en/of technische voorwaarden, voor storingen veroorzaakt door producten en/of diensten van derden, voor incompatibiliteit met producten van derden, en voor verlies van gegevens.

5.4.  TuneKey is niet verantwoordelijk voor door u veroorzaakt verlies van een gedownloade app en/of gegevens. TuneKey is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid indien u de app (en/of individuele elementen daarvan) van uw compatibele apparaat verwijdert of indien de app om andere redenen die binnen uw risicosfeer of die van een derde liggen niet langer beschikbaar is op uw compatibele apparaat. In het bijzonder is TuneKey niet gehouden om de app nogmaals aan u ter beschikking te stellen. In een dergelijk geval is garantie eveneens uitgesloten.

5.5.  TuneKey is niet gehouden onderhoud te verrichten aan de app en/of updates uit te voeren. TuneKey is echter gerechtigd de app te wijzigen of updates uit te voeren waarbij mogelijk andere technische randvoorwaarden en contractvoorwaarden van toepassing kunnen zijn zoals andere en/of extra vergoedingen. TuneKey is gerechtigd haar prijsbeleid voor de app te wijzigen.

6. Wijziging van deze contractvoorwaarden

TuneKey kan deze contractvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, aanpassen of aanvullen. De laatste versie hiervan is te raadplegen op de website van TuneKey (www.tunekey.info). Indien u niet akkoord bent met wijziging van deze contractvoorwaarden kunt u het gebruik van de app en uw registratie beëindigen. Bij ongeldigheid van een bepaling van deze overeenkomst volgens geldend recht behouden de overige bepalingen van deze overeenkomst hun werking.

7. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst en alle vorderingen die op grond van deze overeenkomst kunnen ontstaan is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van haar conflictregels. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Eén en ander voor zover in overeenstemming met dwingende wettelijke bepalingen.

TuneKey® is een onderdeel van @app BV (@app®/ atapp®)
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KvK 62058223

www.tunekey.info
info@tunekey.info
Taveernelaan 2
3735 KC Bosch en Duin
Nederland, Europa

Juni 2015

Download: TuneKey voorwaarden gebruik Juni 2015.pdf

Download TuneKey uit je Store!

Download TuneKey uit de App StoreDownload uit Google Play